VOP

Všeobecné obchodné podmienky

I.
Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi kupujúcim a spoločnosťou InfoMarketing, s.r.o., Železničná č. 1118, 925 82, Tešedíkovo.

IČO: 44799551 DIČ: 2022840094 ako predávajúcim a prevádzkovateľom, uzatvorené prostredníctvom internetovej stránky www.internet-marketing.sk (ďalej len obchod)
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku.
3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, resp. obchodné meno, bydlisko, resp. miesto podnikania, IČO, DIČ - ak je pridelené, miesto dodania, kontaktná osoba, tel.č., e-mailová adresa), objednaný tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo vzťahu založenom kúpnou zmluvou podľa ods. 1 a v znení zverejnenom na internetovej stránke www.internet-marketing.sk v čase odoslania elektronickej objednávky.

II.
Objednávka a uzatvorenie zmluvy

1. Každá prijatá elektronická objednávka sa považuje za záväzný návrh kúpno-predajnej zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka.
2. Za akceptáciu objednávky sa považuje odoslanie potvrdzujúceho e-mailu systémom elektronického obchodu.
3. Objednávka zrušená kupujúcim do troch dní od jej doručenia sa považuje za neplatnú.
4. Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky s kúpnou cenou vyššou ako 200,00 euro /6.025,20-Sk, alebo s vyššími nákladmi na dodanie tovaru žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky aj iným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia takejto autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
5. Kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzavretú dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade čiastočného plnenia sa považuje kúpna zmluva za uzavretú ohľadne tejto časti objednaného tovaru.

 

III.
Dodacie podmienky a termíny


1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo/miesto podnikania, resp. bydlisko kupujúceho uvedené v elektronickej objednávke. Predávajúci realizuje dodanie tovaru najmä prostredníctvom Slovenskej pošty, príp. iných podnikateľských subjektov, ktoré poskytujú doručovateľské služby, resp. služby kuriéra (ďalej len prepravca). Po predchádzajúcej dohode s kupujúcim je možné dodanie tovaru aj iným spôsobom, ktorého náklady nie sú neprimerane vysoké oproti štandardnému spôsobu dodania.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prepravcovi, resp. priamo kupujúcemu.
3. Po zabalení a expedovaní objednaného tovaru predávajúci odošle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail.
4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny v plnej výške.
5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu spravidla do 7 dní od doručenia elektronickej objednávky, prípadne v lehote po dohode s kupujúcim. Pokiaľ to vzhľadom na rozsiahlosť objednávky alebo iné dôvody na strane predávajúceho nie je možné, predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo najkratšej lehote, najneskôr však do 30 dní od doručenia objednávky.


IV.
Kúpna cena a platby


1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru, pri jeho dodaní na dobierku, alebo vopred v lehote splatnosti zálohovej faktúry. Originál faktúry v tomto prípade bude doručené s tovarom. Lehota splatnosti je 10 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
2. V prípade objednávky s kúpnou cenou prevyšujúcou 200,00euro/6025,20- Sk, si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, považuje sa objednávka za neplatnú.

V.
Záruka, reklamácie, doklady


1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací list.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Súčasne s písomným prejavom obsahujúcim odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť prevzatý tovar predávajúcemu, v stave v akom ho prevzal od prepravcu alebo predávajúceho, vrátane pôvodného balenia.

3. EXTRA ZÁRUKY PONÚKANÉ PRADÁVAJÚCIM
Na všetky moje produkty sa vzťahuje DOŽIVOTNÁ Z8RUKA 100% spokojnosti!

To znamená, že ak ste so zakúpenpu knihou alebo kurzom nespokojný, stačí ak mi napíšete krátky email, a bez zbytočných otázok a naťahovaní Vám vrátim Vaše peniaze!

VI.
Poštovné, balné


1. Uvedené ceny balíkov obsahujú poštovné a balné v prípade dodania na území SR formou doporučenej zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty.
2. V prípade požiadavky o inú formu doručenia poštovné a balné sa určí individuálne po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

VII.
Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
 
Kupujúci, fyzická osoba oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 
Kupujúci prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou a aj formou emailu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 
Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na tejto stránke v časti Prihlásenie.
 
Predávajúci  sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Predávajúci vyhlasuje, bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

 VIIa: Používanie Cookies

Používanie našich webových stránok môže mať za následok vytvorenie súborov cookie, ktoré nie sú pod kontrolou našej spoločnosti. Jedná sa o používanie nástroja na analýzu návštevnosti (Google Analytics) alebo marketingovú automatizáciu (napríklad Google AdWords, remarketing). Naša stránka tiež zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. Následkom toho je prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nie je zodpovedná a ani nevie kontrolovať či obmedziť ukladanie týchto súborov cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.  Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou Google a Facebook.

VIII.
Záverečné a prechodné ustanovenia


1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.internet-marketing.sk v znení platnom v deň akceptácie objednávky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a odoslaním elektronickej objednávky kupujúci súčasne bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto „VOP", v znení podľa tohto bodu.
2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito „VOP" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
3. Vyplnením elektronickej objednávky, ktorá obsahuje aj osobné údaje kupujúceho, dáva kupujúci predávajúcemu výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby spracovania objednávky a fakturácie v rámci obchodnoprávneho vzťahu s kupujúcim v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
4. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje poskytnuté mu kupujúcim a nakladať s nimi tak, aby tieto neboli žiadnym spôsobom vydané, sprístupnené alebo prezradené tretím osobám.
5. Prípadné spory medzi stranami, sa predávajúci a kupujúci pokúsia riešiť vzájomnou dohodou. Ak takéto riešenie nebude možné, spor bude riešiť súd príslušný podľa procesnoprávnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Platné od 1. 07. 2009

InfoMarketing, s.r.o., Želežničná č. 1118, 925 82 Tešedíkovo
IČO: 44799551, DIČ: 2022840094
HOT-LINE: 00421 907 981 362

Neopustite stranku prosimPríliš rýchle tempo? Vyskúšate ma zadarmo!

 

Chápem že ste opatrný preto mám pre Vás ponuku. Vyskúšajte ma zadarmo! Získajte bezplatný Internet Marketing Spravodaj s témami:

  • Taktiky proti cenovým akciám - 7 taktík namiesto znižovania cien.
  • Trvalý zisk, lojálna klientela - ako na to profesionálne?
  • Kreativita v podnikaní - a klienti budú nakupovať od Vás.
  • Dobrá ponuka základ úspechu - ako vytvoriť neodolateľnú ponuku?
  • Marketing je jednoduchý - ako otestovať úspešnosť nápadu?
  • Malé zmeny – veľký zisk: ako na to? Vzorec profitu.

Získajte tieto bezplatné informácie hneď teraz! Stačí zadať Vaše meno a emailovú adresu, a prvé číslo spravodaja Vám pošlem do dvoch hodín.
*Táto ponuka je bezplatná a k ničomu Vás nezaväzuje.

* Krstné meno:
* Emailová adresa:

**Nič neriskujete! Táto ponuka je bezplatná! Tak prečo ju nevyužiť?